SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL FİNANS İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Şebnem ADA

Öz


Bu çalışmada, kişisel finans ve kişisel finans ile ilgili tutum ve davranışlar tanımlanıp, kişisel finansın gerek bireyler gerekse de ekonomik bir birim olan aileler açısından taşıdığı önem ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında, Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren üç özel hastane ile bir üniversite hastanesinde çalışan toplam 98 hemşireye anket uygulaması yapılmıştır. Ankette hemşirelere demografik faktörlerle ilgili soruların yanı sıra kişisel finans ile ilgili tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Hemşirelerin kişisel finans ile ilgili tutum ve davranışlarının belirlenen demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, anket uygulanan hastanelerdeki ankete katılan hemşirelerin kişisel finans ile ilgili tutumlarının sadece gelir düzeyine göre ve kişisel finans ile ilgili davranışlarının ise sadece eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Kişisel finans, Kişisel finans ile ilgili tutum, Kişisel finans ile ilgili davranışlar, Sağlık Çalışanları, Sağlık Kurumları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.