5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN YENİ KAMU YÖNETİMİ İLKELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Uzman Ömer Faruk TEKİN

Öz


1970'lerin sonlarına doğru devletin fonksiyonları genişlemiş ve kamu harcamaları artmıştır. Bu durum, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve daha sonra bütün dünyada devlet ve kamu yönetimini dönüştürmeye yönelik bazı reformların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu değişimin etkileri, 1980'lerde Türkiye'de de görülmüş ve bu yeni anlayışa uygun olarak reformlar başlatılmıştır. Bu yeniliklerin, özellikle Özal hükümetleri döneminde ve 2000'li yıllarda, belirli bir hız ve ivme kazandığı söylenebilir. Bu reformların önemli bir kısmı kamu yönetiminde gittikçe baskın hale gelen Yeni Kamu Yönetimi ilkelerine uygun olarak yapılmıştır. O yıllardan itibaren yapılan en önemli reformlardan biri, kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması olmuştur.

Bu çalışmada öncelikle geleneksel kamu yönetiminden Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımına geçiş, Yeni Kamu Yönetimi düşüncesinin ortaya çıkışı, gelişimi ve özellikleri ele alınacaktır. Daha sonra 5018 sayılı Kanun incelenecek ve kanunun kamu mali yönetim sistemine getirdiği ilkeler üzerinde durulacaktır. Son olarak, yeni kamu mali yönetim ve kontrol kanunun genel amaç ve hükümleri üzerinde, Yeni Kamu Yönetimi ilkeleri bağlamında analitik bir inceleme yapılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Yeni Kamu Yönetimi, Kamu Malî Yönetimi, 5018 Sayılı Kanun.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.