AKADEMİK TEŞVİK PUAN ANALİZİ: SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Mehmet YORULMAZ

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı, Selçuk Üniversitesi öğretim kadrolarında bulunan öğretim elemanlarının bir yıl içerisinde yapmış oldukları bilimsel yayınların akademik teşvik yönetmeliği kapsamında incelenmesi ve sağlık yönetimi bölümünün irdelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif bir çalışma olan bu araştırmada Selçuk Üniversitesi’nde görev yapan akademik personelin teşvik puanları, Selçuk Üniversitesi resmi web sitesinde yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Akademik puanlar Selçuk Üniversitesi resmi web sitesinde alınarak analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, akademik teşvik puanını 30 puan veya üzerinde alan akademisyenler oluşturmaktadır. Örneklem; 40 araştırma görevlisi, 43 öğretim görevlisi, 123 Dr. Öğretim Üyesi, 150 Doçent Doktor ve 295 Profesör kadrosundaki akademisyenlerden olmak üzere toplam 654 akademisyenden oluşmaktadır. Sağlık Yönetimi bölümünden akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanı sayısı beştir. Bunlar bir Profesör, 2 Doçent Doktor ve 2 Doktor Öğretim üyesinden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler Selçuk Üniversitesi 2018 yılı akademik teşvik puanlarıdır.

Bulgular: Yapılan analizde; Selçuk Üniversitesinin akademik teşvik puanı ortalaması 43,051 olarak bulunmuştur. Öğretim Görevlilerinin yaklaşık %33’ü fakültelerde görev yapmaktadır. Akademik teşvikten yararlanan 39 araştırma görevlisinden 3’ü Doktor unvanlıdır. 43 öğretim görevlisinden 2’si Dr. unvanı ile hizmet vermektedir. Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda olan akademisyenlerin %11’i yüksekokullarda görev yapmaktadır. Doçent Dr. kadrosunda olan akademisyenlerin yalnızca 2’si yüksekokullarda görev yapmaktadır. Profesör kadrosunda olan akademisyenlerin yalnızca 3’ü yüksekokullarda görev yapmaktadır. Fakülteler arasında Profesör unvanı için en yüksek akademik teşvik puan ortalaması olan fakülte, 63,075 ortalama ile Turizm Fakültesi olarak bulunmuştur. Araştırma Görevlisi Unvanı için en yüksek puan Tıp Fakültesi’nde 61,5 olarak bulunmuştur. Sağlık Yönetimi Bölümü’nün akademik teşvik puan ortalaması ise 49,48 olarak bulunmuştur. Sağlık Yönetimi Bölümü’nün akademik teşvik puan ortalaması Üniversite genel puan ortalamasından yaklaşık 6,5 puan daha fazla olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Araştırma sonucunda akademik personelin unvanlarına göre çalıştıkları departmanlar arasında kıyaslama yapılmıştır. Özellikle Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümleri üzerinde durulmuş ve Sağlık Yönetimi Bölümü irdelenmiştir. Personel motivasyonunda ödüllendirmek her zaman çalışan verimliliğini artırmaktadır. Bir çeşit performans ödüllendirmesi olan, akademik teşvik modelinin akademisyenlerin üretkenliğini artıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Akademik Teşvik, Performans, Sağlık Yönetimi Bölümü.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.