SELÇUK ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KALİTE YOLCULUĞUNDA OLUŞTURULAN MİSYON VE VİZYON İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ümmü Saliha EKEN İNAN

Özet


Stratejik planlama kurum ve kuruluşların yol haritalarını belirlemeleri açısından önem arzetmektedir. Özellikle öğretim kurumlarının hem öz faaliyetlerine odaklanmaları hem geleceğe dair hedefler belirlemeleri hem de rekabet üstünlüğü sağlamaları açısından önemlidir.

Akademik dünyada etik değerlerin belirlenmesi, misyon ve vizyonun oluşturulması, öncelikle bu kurumların uluslararası rekabetçi gücünü geliştirecek, böylece bağlı bulundukları ülkenin rekabet üstünlüğü sağlamasına destek olacaktır.

Bu bağlamda çalışmanın amacı; Türkiye’de faaliyette bulunan en köklü devlet üniversitelerinden biri olma özelliğine sahip Selçuk Üniversitesi bünyesindeki yirmi iki meslek yüksekokulunun stratejik planları çerçevesinde yer alan misyon ve vizyon bildirgelerindeki ifadelerin literatürde yer alan öğelerle uyumlu olup olmadığını araştırmaktır.

Çalışmanın önemi: Selçuk Üniversitesi 2017 yılında bütün meslek yüksekokullarının ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alması sebebiyle bu konuda öncülük eden ilk devlet üniversitesi olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda bu çalışmanın önemi Yükseköğretim kalite kurulunun yayınladığı misyon ve vizyon ifadeleri ile araştırma örneklemimizde yer alan ifadelerin liderlik ve tam katılım açısından uyumu da bakılmasıdır.

Çalışmanın yöntemi: Nitel araştırma tekniği ile çalışma evrenimizden alınan örneklemin tamamına ulaşarak misyon ve vizyon bildirgelerindeki öğeler ile literatürdeki öğelerin uyumu içerik analizi gerçekleştirilerek incelenmiştir.

Çalışma bulguları: Yapılan içerik analizleri sonucunda meslek yüksekokullarının vizyon  bildirgelerinin literatürle %87,5 oranında ve misyon bildirgelerinin ise %100 oranında uyumlu olduğu görülmüştür. Aynı zamanda yükseköğretim kalite kurulunun liderlik ettiği kalite güvencesi alanında uluslararası standartlarda belgelerini almış oldukları ve üç seferdir geçirilen tetkikler sonucunda standartların gereğinden taviz verilmediği sonucuna varılmıştır.

Bu çalışma, Yükseköğretim kurumlarında stratejik planlamanın farklı aşamalarında, farklı yöntemlerle gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Misyon, Vizyon, İçerik Analizi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.