YENİLİKÇİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL HASTANELERDE BİR UYGULAMA

Adem ÖĞÜT, Kadir AKSAY

Öz


Bu çalışma, yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerine etkisini belirlemeyi vaat etmektedir. Bu amaçla Konya ilinde faaliyet gösteren özel hastaneler üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılarak teorik temel oluşturulmuştur. Sonrasında uygulama bölümüne geçilmiş ve veri toplama aracı olarak çeşitli avantajlarından dolayı anket yöntemi seçilmiştir. Araştırmaya özel hastanelerde çalışan 368 sağlık profesyoneli katılmıştır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda; Yenilikçilik kültürünün alt boyutları ile örgütsel yenilikçiliğin alt boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Yenilikçilik kültürünün alt boyutlarının örgütsel yenilikçilik üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan regresyon analiz sonuçlarına göre ise; yenilikçilik uygulamaları, yenilikçiliğe meyil ve değer odaklılık boyutlarının örgütsel yenilikçiliği pozitif yönlü etkilediği tespit edilmiştir. Uygulama sonuçları yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerindeki pozitif etkisini ortaya koymuştur. Bu bağlamda yenilikçilik kültürünün, örgütsel yenilikçilik kapasitesinin arttırılması konusunda önemli bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


yenilikçilik; örgütsel kültür; yenilikçilik kültürü; yenilik yönetimi; örgütsel davranış.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.