SOLFEJ ÖĞRETĠMĠNDE MAKAMSAL MATERYALLERĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN UZMAN GÖRÜġLERĠ ÜZERĠNE BĠR BETĠMSEL ANALĠZ

Faruk YILDIRIM

Öz


Kulak eğitimi dersleri, müzik eğitiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu derste öğrencilere nitelikli bir müzisyen olabilmek için gerekli olan temel altyapının kazandırılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla öğrencinin bu dersteki başarı düzeyi, bütün müzik eğitimini doğrudan etkilemektedir. Solfej öğretiminde makamsal materyallerin kullanılması, gerek eğitim öğretim ilkeleri, gerekse kültürel açılardan büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde kulak eğitimi derslerinin, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada daha etkili olacağı düşünülmektedir. Bu araştırma, solfej öğretiminde makamsal materyallerin kullanımına ilişkin uzman görüşlerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler ışığında kulak eğitimi derslerinin eğitimsel ve kültürel açılardan niteliğinin artırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada her biri en az 10 yıllık kulak eğitimi ders tecrübesine sahip uzmanların görüşleri alınmış, bu görüşler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Betimsel analiz sonucunda elde edilen veriler yorumlanmış, kulak eğitimi derslerinde makamsal solfeje başlama düzeyi, makam dizilerinin kullanımı, öğretim aşamaları, karşılaşılan problemler, hedefler, makamsal solfej parçalarının özellikleri, derste kullanılan kaynaklar gibi konularda önemli veriler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Solfej Öğretimi; Makam; Betimsel Analiz.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.