ÖRGÜTLERDE MESLEKĠ TÜKENMĠġLĠK VE AKADEMĠSYENLER ÜZERĠNDE BĠR UYGULAMA

Rıfat IRAZ, Isa ALTINIŞIK, Ali GANĠYUSUFOĞLU

Öz


Bu araĢtırmanın amacı, akademisyenlerin tükenmiĢliğinin, tükenmiĢlik alt boyutlarında ve toplam tükenmiĢlikte hangi düzeyde olduğunu belirlemek ve tükenmiĢlik alt boyutlarına iliĢkin algılarını, cinsiyet, yaĢ, medeni durum, mesleki kıdem, ve ünvan değiĢkenleri açısından incelemektir. AraĢtırma 2010-2011 Akademik yılı içerisinde Selçuk Üniversitesi‟ne bağlı bulunan Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠletiĢim Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu‟nda görev alan 151 akademisyene uygulanmıĢtır.

Anahtar Kelimeler


Mesleki TükenmiĢlik; TükenmiĢlik Sendromu;

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.