SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA ÇERÇEVESiNDE İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK FAALiYETLERi

Aykut BEDÜK, Ali GANĠYUSUFOĞLU

Öz


Sürdürülebilir kalkınma, herkesin temel ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılayabilmeyi amaçlayan aynı zamanda yeni atılımlar ve bir takım değişiklikler yapılırken insan ihtiyaçlarının göz ardı edilmediği sürekli bir değişim sürecini ifade eder. Bu bağlamda da işletmelerin gerçekleştirmiş oldukları sosyal sorumluluk faaliyetlerinin şekli ve yapısı daha önemli bir hale gelmektedir. Çünkü, işletmelerin sürdürülebilir kalkınma boyutunda gerçekleştirecekleri çevreye duyarlı faaliyetler, kendi yönetim ve üretim süreçlerine olumlu katkılarda bulunurken aynı zamanda toplumun refah ve kalkınma seviyesine de olumlu katkıları olacaktır. Bu çalışmanın amacı ise; işletmelerin çevreyle ilgili sosyal sorumluluk çabalarını, sürdürülebilir kalkınma ortak amacına yönlendirmelerine yardımcı olan standartlar, raporlar ve ilkeler ile bu çerçevede Türkiye‟de ve dünyada yapılmış ve yapılmakta olan faaliyetleri incelemek ve önerilerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler


Sürdürülebilir Kalkınma; Sosyal Sorumluluk

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.