ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Pınar ERDOĞAN, Aykut BEDÜK

Öz


Bu çalışmanın amacı, örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Örgütsel sinizm bireyin örgütü hakkındaki olumsuz düşüncelerini ifade ederken, örgütsel vatandaşlık “biçimsel ödül sistemini dikkate almadan, bir bütün olarak organizasyonun fonksiyonlarını verimli biçimde yerine getirmesine yardımcı olan, gönüllülük esasına dayalı birey davranışı” olarak tanımlanmıştır. Örgütsel sinizmin bilişsel, duyuşsal, davranışsal boyut olmak üzere üç boyut vardır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ise, özgecilik, vicdanlılık, nezaket, sivil erdem ve sportmenlik boyutlarından oluşmaktadır. Bu ilişkiyi incelemek amacıyla, Karaman Devlet Hastanesi ve ek binaları çalışanlarından anket yöntemiyle bilgi toplanmıştır. Anketlerin tamamı çalışanlara uygulanmış ve işyerlerini değerlendirmeleri istenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda örgütsel vatandaşlık davranışının bazı boyutları ile örgütsel sinizmin bazı boyutları arasında düşük düzeyde negatif ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Sinizm; Örgütsel Sinizm; Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.