REKABETÇİ ÜSTÜNLÜĞÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE STRATEJİK YÖNETİM EKSENLİ BİR BAKIŞ: KAYNAK TEMELLİ TEORİ

Muammer ZERENLER, Derya ÖZİLHAN, İbrahim AKGÖBEK, Mevhibe TÜRKMEN

Öz


Strateji yazınında, firmaların bazılarının diğerlerinden daha üstün performans elde etmesini
açıklayan iki temel paradigmanın endüstriyel örgüt teorisi ve kaynak temelli teori olduğu
bilinmektedir. Kaynak temelli teori, üstün performansın temel nedeninin aynı sektörde faaliyet
gösteren firmaların sahip oldukları farklı kaynaklar olduğu görüşünden hareketle firma performansları
arasındaki farklılıkları açıklarken endüstri ve pazar yapısından ziyade bazı firmaların farklı
yeteneklerinin müşteri ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli karşılayabilmelerine odaklanmaktadır. Bu
çalışmanın temel dinamikleri kaynak temelli teoriye dayandırılmış olsa da, bu iki teorinin genel
anlamda birbirini tamamlayıcı niteliğinden ötürü, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü modellerinden ilki
olan endüstriyel örgüt teorisi genel hatları ile açıklanmış ve ardından kaynak temelli teoriye ilişkin
derin bir literatür taraması sonucunda konuya dair ayrıntılı bir çerçeve çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü, Stratejik Yönetim, Kaynak Temelli Teori

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.