KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN KENDİNİ İŞE KAPTIRMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Doç. Dr. Musa ÖZATA, Arş. Gör. Çetin BEBE, Fadime OFLAZ, Engin DURUKAN

Özet


Bu çalışmanın amacı Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personelinin kendini işe kaptırma durumlarının belirlenmesidir.  Tanımlayıcı nitelikte olan çalışma 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırmaya katılmayı kabul eden 190 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında Bakker (2008) tarafından geliştirilen “Kendini İşe Kaptırma Ölçeği” (Work Related Flow Scale) kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Ayrıca Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi yöntemleri kullanılarak ölçek puanlarının sosyo-demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği test edilmiştir. Çalışma sonucunda sağlık personelinin kendini işe kaptırma seviyelerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Kendini işe kaptırma, işten haz alma, sağlık personeli

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.