BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA İNCELENMESİ

Arzu KURŞUN, İsmail SEVİNÇ

Özet


Bilgi paylaşmanın yetersiz olması, sağlık kurumlarını ve hasta bakım kalitesini etkileyen önemli bir sorundur. Çünkü yetersiz bilgi, hasta üzerinde geri dönüşümsüz problemlere yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, hastanede görev alan sağlık personelinin bilgiyi paylaşma davranışının belirlenmesi ve personelin eleştirel düşünme becerisinin bilgiyi paylaşma davranışı üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini Konya ilinde bulunan bir tıp fakültesi hastanesinde görev yapan sağlık personelleri (hemşire, doktor, teknisyen, biyolog vb.) oluşturmaktadır. Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16,0 istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü olarak değerlendirilmiştir. Bilgi paylaşma davranışının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek amacıyla T-testi uygulanmıştır. Konya’da çalışan sağlık çalışanlarının bilgi paylaşma davranışını ölçmek amacıyla Jialin Yi (2005)’nin geliştirdiği 52 soruluk ölçek uygulanmıştır. 339 personele uygulanan bu ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,88’dir. Araştırmaya katılanların çoğunluğu 25-30 yaş grubu (%33,6) arasındadır. Eğitim düzeylerine bakıldığında lise (%30) ve meslek yüksekokulu mezunlarının (%24,4) daha fazla olduğu görülmektedir. Katılımcılar meslekte çalışma süreleri açısından değerlendirildiğinde 0-3 yıldır çalışanların oranının % 30,9 olduğu görülmektedir. Ayrıca katılanların % 51’i erkek, % 45’i bekârdır. Katılımcıların hastanedeki görevleri incelendiğinde ise en fazla %23,5 ile doktor oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Bilgi Paylaşma Davranışı, Sağlık Çalışanı, İş birliği, Etkileşim, Öğrenen Organizasyonlar

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.