ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Habip Mehmet SEVGİ

Özet


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırma eğilimlerini belirlemektir. Bu amaç ile 2015-2016 eğitim öğretim yılında Konya ilindeki bir meslek yüksekokulunda öğrenim gören 81 ikinci sınıf İşletme Yönetimi önlisans öğrencisine Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersinin sonunda final ödevi olarak makale hazırlamaları istenmiştir. Hazırlanan makaleler betimsel yaklaşım çerçevesinde doküman incelemesi yapılarak ve her bir makale “Makale Sınıflama Formu” kullanılarak betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Sınıflama sonucunda makaleler; yöntemi, veri toplama araçları, örneklem özellikleri, veri analiz teknikleri, konu alanları ve konuları açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre makalelerin büyük çoğunluğunun nicel çalışmalar olduğu, araştırmalarda genelde betimsel tarama modelinin kullanıldığı, anket tekniği ile veri toplandığı, çoğunlukla önlisans öğrencileriyle çalışıldığı, genelde sosyal bilimler ağırlıklı konuların ele alındığı ve bulguların % ve frekanslar şeklinde betimlendiği belirlenmiştir. Araştırmalarda genellikle insanların günlük hayattaki sorunlarına ilişkin görüşlere yer verildiği görülmektedir. Ayrıca incelenen makalelerin çoğunluğunun sosyal medya, spor, alış-veriş, yabancı dil, evlilik, müzik, barınma, boş zaman etkinlikleri gibi sosyal bilimler ağırlıklı konuları ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Araştırma eğilimleri, bilimsel araştırma, içerik analizi, önlisans öğrencisi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.