694 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN (KHK) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİSİ

Handan ERTAŞ, Ahmet EKİZER

Öz


Bu çalışmada Konya ilinde sağlık sektöründe bulunan üst düzey yöneticilerin 694 sayılı KHK da yenilenen insan kaynakları uygulamalarına ilişkin görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel analiz yöntemlerinden birisi olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı ise yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019 yılında Konya ilinde sağlık alanın üst düzey yöneticilik yapmış idareciler oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcıların cevapları için kodlama isimler kullanılmıştır. Dört hastanede üst düzey yöneticilik yapan Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür veya Müdür Yardımcısı ve İl Sağlık Müdürlüğünden bir yönetici olmak üzere toplamda 9 üst düzey yönetici çalışma evrenini oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcılarımıza toplamda yedi adet soru yöneltilmiştir. Bu çalışma sonucunda, 2017 yılı sonrası insan kaynakları alanında yapılan değişiklik ile olumlu bir değişim olduğu çok açık bir şekilde tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğu bu konuda hem fikirdirler. Bununla birlikte 694 Sayılı KHK sonrası sözleşmeli idarecilik konusu, sözleşmeli idareciliğin seçilmesi noktasındaki kriterler, kamu dışı idareci atamaları, yeni döneme mevzuatın uyarlanamaması sorunu ve insan kaynaklarının daha etkin kullanımı gibi her iki döneme ait olan sorunların devam etmekte olduğu sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, İnsan Kaynakları Yönetimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.